Skocz do zawartości

flaga flaga

Forum bukmacherskie


Regulamin serwisu

  
Regulamin serwisu internetowego betplatform.com

§1. Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Serwisu Internetowego Betplatform.com („Serwis”) jest Banerco Limited z siedzibą w Vyzantiou 30, Office 22, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus („Firma Banerco Limited lub Banerco Limited”).
2. Serwis dostarcza informacji grającym w zakładach bukmacherskich. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które zamieszkują i / lub przebywają w kraju, w którym uczestnictwo w zakładach wzajemnych oraz grach losowych, a także ich reklamowanie jest legalne. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że podlega jurysdykcji kraju, w którym hazard online oraz jego reklama są dozwolone.
3. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik Serwisu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje tzw. konto w serwisie, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Banerco Limited umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Banerco Limited usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jednego konta w Serwisie.

§2. Wymagania sprzętowe i programowe

Wymania techniczne systemu komputerowego Użytkownika niezbędne do korzystania z Serwisu:


1. Procesor: 400 MHz
2. Karta graficzna: 16 MB, minimalna rozdzielczość 800x600
3. Pamięć RAM: 256 MB
4. Przeglądarka:
a) Internet Explorer 6.0 lub nowsza
b) Firefox 1.5 lub nowsza
c) Opera 9.0 lub nowsza
5. Cookie: Włączone
6. Javascript: Włączony
7. Flash: 8.0 lub nowszy§3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownicy korzystający z Serwisu muszą być osobami pełnoletnimi.
2. Banerco Limited świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie.
3. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
4. Dane kontaktowe użytkowników Serwisu umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
5. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub regulaminu przez Użytkownika, Banerco Limited może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały (np. wpisy na forum itp.).
6. Treści umieszczone przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji na stronach Serwisu, o czym Użytkownik nie musi zostać poinformowany.
7. Treści, których wiarygodność i zawartość budzi wątpliwości, a których umieszczenie w Serwisie zależy od akceptacji Firmy Banerco Limited, nie zostaną zaakceptowane i opublikowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od Użytkownika, który chce je umieścić.
8. Banerco Limited zastrzega sobie prawo do akceptacji treści wszelkich wpisów publikowanych na łamach Serwisu.
9. Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie e-mailem, faksem lub SMS-em informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu oraz na otrzymywanie wybranych informacji reklamowych dotyczących innych podmiotów współpracujących z Serwisem.
10. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: administrator@betplatform.com

§4. Odpowiedzialność Banerco Limited

1. Banerco Limited nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług świadczonych nieodpłatnie. Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej Banerco Limited przez Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika.
2. Firma Banerco Limited nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wykorzystanie w jakimkolwiek celu informacji publikowanych w Serwisie, w tym również informacji zawierających błędy
b) sposób w jaki będą wykorzystywane wizytówki elektroniczne (profile użytkowników), ogłoszenia, lub wypowiedzi (wpisy) Użytkowników na forum,
c) treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz wszelką inną treść zamieszczoną w Serwisie,
d) skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
e) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu
f) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn
g) Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa kraju, w którym zamieszkują i / lub przebywają. Banerco Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez władze wobec wszystkich Użytkowników w związku z ich korzystaniem z Serwisu.
3. Banerco Limited nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników. Wszelkie poglądy i treści Użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Banerco Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego Użytkownika serwisu względem innego Użytkownika.
5. Banerco Limited nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Firma Banerco Limited nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
6. Banerco Limited zastrzega sobie prawo do:
a) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu
b) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn

§5. Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Banerco Limited ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Banerco Limited udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
3. Banerco Limited będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Banerco Limited i podmioty przez nią upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres administrator@betplatform.com, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez Banerco Limited usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

§6. Własność Intelektualna

1. Użytkownik może zamieścić treść w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tej treści w Serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
2. Banerco Limited ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika na Serwisie w dowolny sposób.

§7. Reklamacje

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu Użytkownik powinien wysłać email pod adres administrator@betplatform.com, podając wszelkie niezbędne do jej rozpatrzenia dane.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane drogą emailową.

§8. Obowiązywanie postanowień Regulaminu

1. Rejestracja w Serwisie następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2007 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
3. Użytkownicy zarejestrowani przed 27.05.2007, którzy nie zgadzają się na postanowienia niniejszego regulaminu mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skasowanie konta. Nieskasowanie konta w terminie do 27.06.2007 roku oznacza, z tym dniem, zgodę na włączenie postanowień niniejszego regulaminu do treści umowy.
4. Banerco Limited zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

§9. Rozwiązanie Umowy

1. Banerco Limited zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy (usunięcia konta) w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
2. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. W tym celu powinien wysłać na adres administrator@betplatform.com prośbę o skasowanie konta.