Skocz do zawartości

flaga flaga

Forum bukmacherskie


1

newsy z ostatniej chwili


106 odpowiedzi w tym temacie

#41 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.08.2014 - 07:43


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#42 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.08.2014 - 10:34
Cytat

El. LM: koszmar Legii, mistrzowie Polski ukarani walkowerem

UEFA nie miała li­to­ści. Wynik re­wan­żo­we­go meczu Cel­tic Glas­gow - Legia War­sza­wa (0:2) w eli­mi­na­cjach Ligi Mi­strzów zwe­ry­fi­ko­wa­ny zo­stał na zwy­cię­stwo go­spo­da­rzy 3:0. Mi­strzo­wie Pol­ski zo­sta­li uka­ra­ni wal­ko­we­rem za udział w tym spo­tka­niu Bar­to­sza Be­re­szyń­skie­go, który w świe­tle prze­pi­sów nie od­cier­piał trzech me­czów za­wie­sze­nia za czer­wo­ną kart­kę, jaką uj­rzał jesz­cze w po­przed­nim se­zo­nie Ligi Eu­ro­py. To ozna­cza, że Legia nie wy­wal­czy w tym se­zo­nie awan­su do naj­bar­dziej eli­tar­nych roz­gry­wek pił­kar­skich na kon­ty­nen­cie i zagra je­dy­nie w de­cy­du­ją­cej run­dzie zma­gań o Ligę Eu­ro­py.
Wia­do­mość o moż­li­wym uka­ra­niu Legii gruch­nę­ła w czwar­to­wy wie­czór. UEFA we­zwa­ła mi­strzów Pol­ski do wy­tłu­ma­cze­nia, dla­cze­go w re­wan­żo­wym meczu z Cel­ti­kiem wy­stą­pił Bar­tosz Be­re­szyń­ski.
Przy­po­mnij­my, że Be­re­szyń­ski czer­wo­ną kart­kę otrzy­mał w ostat­nim star­ciu fazy gru­po­wej w ze­szłym se­zo­nie. Obroń­ca zo­stał za­wie­szo­ny na trzy spo­tka­nia. Po­nie­waż Legia wów­czas za­koń­czy­ła już udział w eu­ro­pej­skich pu­cha­rach, kara "prze­szła" na nowy sezon. Z tego po­wo­du Be­re­szyń­ski nie mógł za­grać w trzech pierw­szych me­czach eli­mi­na­cji Ligi Mi­strzów.
Obroń­cy mi­strzów Pol­ski za­bra­kło w skła­dzie na oba spo­tka­nia z St. Pa­trick's Ath­le­tics oraz na pierw­sze z Cel­ti­kiem. Na mu­ra­wie po­ja­wił się do­pie­ro w 87. mi­nu­cie re­wan­żu, gdy Legia miała już pewny awans.
Teo­re­tycz­nie Polak od­cier­piał więc całą karę, ale jest jeden niu­ans, któ­re­go do­pa­trzy­ła się UEFA - Be­re­szyń­ski... nie był zgło­szo­ny do sze­ro­kie­go skła­du Legii na mecze z Ir­land­czy­ka­mi. Opie­ra­jąc się na prze­pi­sach, pił­ka­rzo­wi, który nie jest zgło­szo­ny do udzia­łu w danej run­dzie, nie "na­bi­ja się" licz­nik na po­czet kary. Wcho­dząc na ostat­nie trzy mi­nu­ty star­cia z Cel­ti­kiem, Be­re­szyń­ski for­mal­nie miał zatem za sobą tylko jeden mecz kary (pierw­szy ze Szko­ta­mi).
W Ny­onie bły­ska­wicz­nie po­ja­wił się pre­zes klubu Bo­gu­sław Le­śno­dor­ski wraz z praw­ni­ka­mi Legii. Nie­ste­ty, UEFA nie wy­słu­cha­ła tłu­ma­czeń Po­la­ków i zde­cy­do­wa­ła, że w de­cy­du­ją­cej run­dzie o Ligę Mi­strzów zagra Cel­tic, mimo iż na bo­isku naj­lep­sza pol­ska ekipa była wy­raź­nie lep­sza. W War­sza­wie Legia wy­gra­ła 4:1, a w re­wan­żu 2:0.
Post z twittera Bogusława Leśnodorskiego

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#43 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.08.2014 - 10:35

Cytat

El. LM: koszmar Legii, mistrzowie Polski ukarani walkowerem

UEFA nie miała li­to­ści. Wynik re­wan­żo­we­go meczu Cel­tic Glas­gow - Legia War­sza­wa (0:2) w eli­mi­na­cjach Ligi Mi­strzów zwe­ry­fi­ko­wa­ny zo­stał na zwy­cię­stwo go­spo­da­rzy 3:0. Mi­strzo­wie Pol­ski zo­sta­li uka­ra­ni wal­ko­we­rem za udział w tym spo­tka­niu Bar­to­sza Be­re­szyń­skie­go, który w świe­tle prze­pi­sów nie od­cier­piał trzech me­czów za­wie­sze­nia za czer­wo­ną kart­kę, jaką uj­rzał jesz­cze w po­przed­nim se­zo­nie Ligi Eu­ro­py. To ozna­cza, że Legia nie wy­wal­czy w tym se­zo­nie awan­su do naj­bar­dziej eli­tar­nych roz­gry­wek pił­kar­skich na kon­ty­nen­cie i zagra je­dy­nie w de­cy­du­ją­cej run­dzie zma­gań o Ligę Eu­ro­py.

Bartosz Bereszyński i sztab Legii Warszawa Bartosz Bereszyński i sztab Legii Warszawa Foto: Newspix

Wia­do­mość o moż­li­wym uka­ra­niu Legii gruch­nę­ła w czwar­to­wy wie­czór. UEFA we­zwa­ła mi­strzów Pol­ski do wy­tłu­ma­cze­nia, dla­cze­go w re­wan­żo­wym meczu z Cel­ti­kiem wy­stą­pił Bar­tosz Be­re­szyń­ski.Przy­po­mnij­my, że Be­re­szyń­ski czer­wo­ną kart­kę otrzy­mał w ostat­nim star­ciu fazy gru­po­wej w ze­szłym se­zo­nie. Obroń­ca zo­stał za­wie­szo­ny na trzy spo­tka­nia. Po­nie­waż Legia wów­czas za­koń­czy­ła już udział w eu­ro­pej­skich pu­cha­rach, kara "prze­szła" na nowy sezon. Z tego po­wo­du Be­re­szyń­ski nie mógł za­grać w trzech pierw­szych me­czach eli­mi­na­cji Ligi Mi­strzów.

Obroń­cy mi­strzów Pol­ski za­bra­kło w skła­dzie na oba spo­tka­nia z St. Pa­trick's Ath­le­tics oraz na pierw­sze z Cel­ti­kiem. Na mu­ra­wie po­ja­wił się do­pie­ro w 87. mi­nu­cie re­wan­żu, gdy Legia miała już pewny awans.

Teo­re­tycz­nie Polak od­cier­piał więc całą karę, ale jest jeden niu­ans, któ­re­go do­pa­trzy­ła się UEFA - Be­re­szyń­ski... nie był zgło­szo­ny do sze­ro­kie­go skła­du Legii na mecze z Ir­land­czy­ka­mi. Opie­ra­jąc się na prze­pi­sach, pił­ka­rzo­wi, który nie jest zgło­szo­ny do udzia­łu w danej run­dzie, nie "na­bi­ja się" licz­nik na po­czet kary. Wcho­dząc na ostat­nie trzy mi­nu­ty star­cia z Cel­ti­kiem, Be­re­szyń­ski for­mal­nie miał zatem za sobą tylko jeden mecz kary (pierw­szy ze Szko­ta­mi).

W Ny­onie bły­ska­wicz­nie po­ja­wił się pre­zes klubu Bo­gu­sław Le­śno­dor­ski wraz z praw­ni­ka­mi Legii. Nie­ste­ty, UEFA nie wy­słu­cha­ła tłu­ma­czeń Po­la­ków i zde­cy­do­wa­ła, że w de­cy­du­ją­cej run­dzie o Ligę Mi­strzów zagra Cel­tic, mimo iż na bo­isku naj­lep­sza pol­ska ekipa była wy­raź­nie lep­sza. W War­sza­wie Legia wy­gra­ła 4:1, a w re­wan­żu 2:0.
Post z twittera Bogusława Leśnodorskiego

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#44 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.08.2014 - 10:37

:( :( :( :zlosc14: :walic: :walic: :walic: :nerw: :pokaz palec:

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#45 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.08.2014 - 10:59

Jeżeli zapis w przepisach jest jednoznaczny, że za taki błąd należy się walkower, to OK, ale jeżeli jest możliwość innego ukarania np. karą finansową, to niestety Legię bardzo skrzywdzono.

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#46 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 10.08.2014 - 05:31


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#47 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 14.08.2014 - 07:14

Sport   ›   Piłka nożna   ›   Liga Mistrzów  CytatPrzeciek z UEFA: drugi wniosek Legii też odrzucono


  


Legia War­sza­wa nie prze­ko­na­ła do swo­ich racji od­wo­ław­czej Ko­mi­sji Dys­cy­pli­nar­nej UEFA – do­wie­dział się nie­ofi­cjal­nie "Prze­gląd Spor­to­wy" od jed­ne­go z dzia­ła­czy cen­tra­li tej or­ga­ni­za­cji. Nie zo­sta­nie przy­wró­co­na do Ligi Mi­strzów, bę­dzie mu­sia­ła pod­jąć grę w eli­mi­na­cjach Ligi Eu­ro­py prze­ciw­ko ka­zach­skie­mu Ak­to­be.

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#48 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 14.08.2014 - 14:47

Legia poza Ligą Mistrzów. UEFA negatywnie rozpatrzyła odwołanie ws. walkowera


Odwołanie Legii Warszawa w sprawie przyznania Celticowi Glasgow walkowera za rewanżowy mecz eliminacji Ligi Mistrzów zostało przez Komisję Odwoławczą UEFA rozpatrzone negatywnie. Poinformował o tym na swoim Twitterze prezes Bogusław Leśnodorski. To oznacza, że mistrzom Polski pozostała już tylko jedna ścieżka - wniosek o anulowanie walkowera do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie (CAS).

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#49 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 16.08.2014 - 04:50

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie otrzymał odwołanie Legii od decyzji UEFA Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek.

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#50 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 17.08.2014 - 07:48


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#51 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 19.08.2014 - 07:35

wtorek, 19 sierpnia
dziś 22:55
TVP 1

Piłka nożna: Superpuchar Hiszpanii


mecz: Real Madryt - Atletico Madryt

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#52 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 27.08.2014 - 07:49


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#53 dajhatsu

dajhatsu

  Młodzik

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 13 postów

Napisano 27.08.2014 - 15:41

A już myślałem, że jest walkower dla Celticu :) Fakt, że wycieli mi piękny kupon, ale oliwa na wierzch wypływa.

News...Lewandowski zszedł z treningu, uraz.

#54 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.09.2014 - 12:22


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#55 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 08.09.2014 - 12:30


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#56 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 02.10.2014 - 09:24

Cytat

MŚ siatkarzy: kupili abonament, nie obejrzeli finału, dostaną zwrot... 96 groszy


Emo­cje zwią­za­ne z mi­strzo­stwa­mi świa­ta siat­ka­rzy i ko­do­wa­niem trans­mi­sji te­le­wi­zyj­nej już opa­dły, ale na świa­tło dzien­ne wy­szedł ko­lej­ny ab­surd. Wi­dzo­wie, któ­rzy wy­ku­pi­li pa­kiet na oglą­da­nie siat­kar­skie­go mun­dia­lu w ser­wi­sie Ipla, z po­wo­du awa­rii nie mogli obej­rzeć fi­na­łu Pol­ska - Bra­zy­lia. Teraz mogą li­czyć na zwrot kosz­tów. W wy­so­ko­ści 96 gro­szy... - in­for­mu­je "Prze­gląd Spor­to­wy".


Ser­we­ry in­ter­ne­to­we­go ser­wi­su Ipla (na­le­żą­ce do Cy­fro­we­go Pol­sa­tu) nie wy­trzy­ma­ły prze­cią­że­nia w trak­cie meczu fi­na­ło­we­go MŚ siat­ka­rzy. Spo­tka­nie było trans­mi­to­wa­ne na otwar­tej an­te­nie Pol­sa­tu, a po­nad­to za darmo udo­stęp­nił go ser­wis in­ter­ne­to­wy. Zbyt duża licz­ba za­lo­go­wa­nych osób unie­moż­li­wi­ła prze­pro­wa­dze­nie trans­mi­sji, na czym naj­wię­cej stra­ci­ły osoby, które wy­ku­pi­ły pa­kiet na cały tur­niej za 99 zło­tych.

Ope­ra­tor zde­cy­do­wał, że z po­wo­du awa­rii zwró­ci "mun­dia­lo­wym abo­nen­tom" kosz­ty po­nie­sio­nych strat. Cenę pa­kie­tu po­dzie­lo­no przez 103 (licz­ba wszyst­kich me­czów MŚ) i teraz każdy otrzy­ma za­wrot­ne 96 gro­szy zwro­tu za brak moż­li­wo­ści obej­rze­nia zwy­cię­skie­go dla Po­la­ków fi­na­łu mi­strzostw świa­ta w siat­ków­ce.
"Prze­gląd Spor­to­wy".

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#57 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 24.10.2014 - 08:24


>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#58 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 31.10.2014 - 08:05

40 lat temu Muhammad Ali znokautował George’a Foremana>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#59 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 14.11.2014 - 10:25

Cytat

TVN 24: prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław P. zatrzymany przez CBA


We­dług in­for­ma­cji te­le­wi­zji TVN24 pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Piłki Siat­ko­wej Mi­ro­sław P. zo­stał za­trzy­ma­ny przez Cen­tral­ne Biuro An­ty­ko­rup­cyj­ne. Agen­cja od czwart­ku pro­wa­dzi dzia­ła­nia w sie­dzi­bie związ­ku. Radio Zet po­da­ło w pią­tek rano, że CBA po­sta­wi­ło Mi­ro­sła­wo­wi P. za­rzu­ty ko­rup­cyj­ne.


Dołączona grafika
Foto: Newspix Mirosław P.

W piąt­ko­wy po­ra­nek media obie­gły in­for­ma­cje, że CBA zde­cy­do­wa­ło się za­trzy­mać Mi­ro­sła­wa P. i po­sta­wi­ło mu za­rzu­ty ko­rup­cyj­ne. P. miał rów­nież przy­jąć kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy zło­tych ła­pów­ki. Zda­niem RMF FM za­trzy­ma­no rów­nież szefa ochro­niar­skiej, która za­bez­pie­cza­ła mecze mi­strzostw świa­ta siat­ka­rzy Pol­ska 2014. Wśród za­trzy­ma­nych są rów­nież pra­cow­ni­cy związ­ku.Dzien­ni­karz Radia Zet Roman Osica do­wie­dział się nie­ofi­cjal­nie, że za­trzy­ma­nie Mi­ro­sła­wa P. zo­sta­ło po­prze­dzo­ne ope­ra­cją spe­cjal­ną - kon­tro­lo­wa­nym wrę­cze­niem ko­rzy­ści ma­jąt­ko­wej. Do za­trzy­ma­nia miało dojść w Ka­to­wi­cach, gdzie Mi­ro­sław P. miał wziąć udział w kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej pol­ski mun­dial.
- Nie bę­dzie­my udzie­lać żad­nych in­for­ma­cji, czyn­no­ści trwa­ją - po­wie­dział rzecz­nik pra­so­wy CBA Jacek Do­brzyń­ski. Jesz­cze w pią­tek Mi­ro­sław P. ma usły­szeć za­rzu­ty od pro­ku­ra­to­ra.
Pol­ski Zwią­zek Piłki Siat­ko­wej po­twier­dził w czwar­tek, że w sie­dzi­bie związ­ku do­szło do prze­szu­ka­nia pro­wa­dzo­ne­go przez agen­tów CBA. Spra­wa do­ty­czy rze­ko­mych nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją mi­strzostw świa­ta w siat­ków­ce.
O tym, że prace służb an­ty­ko­rup­cyj­nych zwią­za­ne są z wrze­śnio­wym mun­dia­lem, do­no­si­ły już wcze­śniej . Radio Zet twier­dzi, że cho­dzi o nie­pra­wi­dło­wo­ści przy umo­wach na za­trud­nia­nie firm ochro­niar­skich.
Pre­zes PZPS miał uczest­ni­czyć w czwart­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Ka­to­wi­cach po­świę­co­nej pod­su­mo­wa­niu nie­daw­ne­go mun­dia­lu oraz współ­pra­cy przy mi­strzo­stwach Eu­ro­py 2017. Miał też zo­stać za­pre­zen­to­wa­ny pu­char za zdo­by­cie we wrze­śnio­wej im­pre­zie zło­te­go me­da­lu przez Bia­ło-Czer­wo­nych.
Spo­tka­nie z dzien­ni­ka­rza­mi nie od­by­ło się, bo do Ka­to­wic nie do­tarł ani pre­zes związ­ku, ani pu­char. Go­spo­da­rze pró­bo­wa­li się bez­sku­tecz­nie skon­tak­to­wać z Mi­ro­sła­wem P. Rzecz­nik PZPS Ja­nusz Uznań­ski nie po­tra­fił w roz­mo­wie te­le­fo­nicz­nej wy­ja­śnić nie­obec­no­ści swo­je­go szefa. W efek­cie po ok. 40-mi­nu­to­wym ocze­ki­wa­niu pre­zy­dent Ka­to­wic Piotr Uszok prze­pro­sił przed­sta­wi­cie­li me­diów za stra­co­ny czas i po­in­for­mo­wał, że kon­fe­ren­cji w czwar­tek nie bę­dzie.
To drugi przy­pa­dek w ostat­nich la­tach, gdy do sie­dzi­by PZPS wkro­czy­ło CBA. Po­przed­nio miało to miej­sce w maju 2012 roku, gdy za­bez­pie­czo­no do­ku­men­ta­cję fi­nan­so­wą. Pro­ku­ra­tu­ra wsz­czę­ła wów­czas śledz­two w spra­wie fik­cyj­nych usług dla PZPS co do dzia­łań pro­mo­cyj­nych przed mi­strzo­stwa­mi świa­ta siat­ka­rzy 2014. Za­bez­pie­czo­no wów­czas do­ku­men­ta­cję fi­nan­so­wą PZPS, Sport Event i jesz­cze jed­nej spół­ki. Spra­wę póź­niej umo­rzo­no.
Za: TVN24, Radio Zet, RMF FM

Użytkownik woof edytował ten post 14.11.2014 - 10:26

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<


#60 woof

woof

  Senior

 • VIP
 • PipPipPip
 • 18694 postów
 • E-mail::woof@betplatform.com

Napisano 25.11.2014 - 07:54

Cytat

Mecze reprezentacji w siatkówce obejrzymy w telewizji bezpłatnie


Mecze z udzia­łem re­pre­zen­ta­cji w mi­strzo­stwach świa­ta i Eu­ro­py w piłce siat­ko­wej ko­biet i męż­czyzn oraz za­wo­dy Ligi Świa­to­wej roz­gry­wa­ne w kraju będą nada­wa­ne w ogól­no­pol­skiej TV bez­płat­nie. De­cy­zję KRRiT za­twier­dzi­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska.
Dołączona grafika


Mecze piłki siat­ko­wej zna­la­zły się na li­ście waż­nych wy­da­rzeń za­war­tych w roz­po­rzą­dze­niu, które Kra­jo­wa Rada Ra­dio­fo­nii i Te­le­wi­zji przy­ję­ła 17 li­sto­pa­da. Obok wy­stę­pów siat­kar­skiej re­pre­zen­ta­cji roz­po­rzą­dze­nie obej­mu­je także pół­fi­na­ły i fi­na­ły mi­strzostw świa­ta i Eu­ro­py w piłce ręcz­nej oraz wszel­kie inne mecze w ra­mach tych im­prez z udzia­łem re­pre­zen­ta­cji Pol­ski, w tym mecze eli­mi­na­cyj­ne, mi­strzo­stwa świa­ta w nar­ciar­stwie kla­sycz­nym, za­wo­dy Pu­cha­ru Świa­ta w sko­kach i bie­gach nar­ciar­skich ko­biet oraz mi­strzo­stwa globu w lek­ko­atle­ty­ce.

Roz­po­rzą­dze­nie KRRiT wej­dzie w życie po roku od dnia ogło­sze­nia w Dzien­ni­ku Ustaw.
Kra­jo­wa Rada w po­nie­dział­ko­wym ko­mu­ni­ka­cie pod­kre­śli­ła, że bez­po­śred­nia te­le­wi­zyj­na z waż­nych wy­da­rzeń może być nada­na tylko w pro­gra­mie ogól­no­kra­jo­wym do­stęp­nym w ca­ło­ści bez opłat.
KRRiT przy­po­mi­na też, że na li­ście waż­nych wy­da­rzeń, za­war­tej w usta­wie o ra­dio­fo­nii i te­le­wi­zji, znaj­du­ją się też let­nie i zi­mo­we igrzy­ska olim­pij­skie, pół­fi­na­ły i fi­na­ły mi­strzostw świa­ta i Eu­ro­py w piłce noż­nej, a także wszel­kie inne mecze w ra­mach tych im­prez z udzia­łem re­pre­zen­ta­cji Pol­ski, w tym spo­tka­nia eli­mi­na­cyj­ne, inne mecze z udzia­łem re­pre­zen­ta­cji w piłce noż­nej w ra­mach ofi­cjal­nych roz­gry­wek oraz mecze z udzia­łem pol­skich klu­bów w ra­mach Ligi Mi­strzów i Pu­cha­ru UEFA.
De­cy­zję KRRiT w spra­wie pol­skiej listy waż­nych wy­da­rzeń za­twier­dzi­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska; w naj­bliż­szym cza­sie zo­sta­nie ona opu­bli­ko­wa­na w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Unii Eu­ro­pej­skiej. Kra­jo­wa Rada zgod­nie z unij­nym pra­wem zwró­ci­ła się o opi­nię KE w tej spra­wie, przed­sta­wia­jąc w sierp­niu tzw. no­ty­fi­ka­cję pol­skiej listy waż­nych wy­da­rzeń. Po­zy­tyw­nie oce­nił ją Ko­mi­tet kon­tak­to­wy ds. dy­rek­ty­wy o au­dio­wi­zu­al­nych usłu­gach me­dial­nych, dzia­ła­ją­cy jako grupa do­rad­cza zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li wła­ści­wych or­ga­nów wszyst­kich państw człon­kow­skich przy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej.
"W swo­jej de­cy­zji Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska pod­kre­śli­ła rów­nież, że opra­co­wa­ne przez KRRiT roz­po­rzą­dze­nie oraz po­sta­no­wie­nia usta­wy do­ty­czą­ce trans­mi­sji z waż­nych wy­da­rzeń są zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi w Unii Eu­ro­pej­skiej za­sa­da­mi kon­ku­ren­cji. Obiek­tyw­ne kry­te­ria do­ty­czą­ce nadaw­ców, któ­rzy mogą ubie­gać się o na­by­cie praw do trans­mi­sji wy­da­rzeń z listy, umoż­li­wia­ją im swo­bod­ną kon­ku­ren­cję na rynku" - na­pi­sa­ła w ko­mu­ni­ka­cie KRRiT.
W tym roku ki­bi­ce, któ­rzy nie wy­ku­pi­li sobie do­dat­ko­wych pro­gra­mów stwo­rzo­nych spe­cjal­nie na mi­strzo­stwa świa­ta w piłce siat­ko­wej męż­czyzn w Pol­sce, nie mogli zo­ba­czyć drogi bia­ło-czer­wo­nych do zło­te­go me­da­lu tej im­pre­zy. Wy­jąt­kiem był mecz otwar­cia, który odbył się na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie oraz finał. Spo­tka­nie to wła­ści­ciel te­le­wi­zji od­ko­do­wał do­pie­ro po in­ter­wen­cji pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go.
eurosport.one...ezplatnie/5qwg2

Użytkownik woof edytował ten post 23.01.2015 - 13:45

>>> umiesz wygrywać ? nie ! - to postaraj się przegrać w/g mojej strategii !!! <<<
>>> ha !!! moim zdaniem też to Ci się nie uda !!! <<<
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników